Privacyverklaring

Privacyverklaring

Toneelkring Hooikt op Planken (HOP) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

HOP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Als HOP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via dirk-dillen@skynet.be.

Welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door HOP verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • De correcte verwerking van reservatieaanvragen voor onze toneelproducties. Wij beroepen ons hiervoor op een onderlinge overeenkomst;
  • Het versturen van uitnodigingen, louter voor onze eigen toneelproductie naar diegene die in het verleden reeds uitnodigingen ontvingen of een toneelvoorstelling van onze vereniging bijwoonden;
  • Het ledenbeheer met name het houden van de ledenlijst, de verzekering van deze leden en het bekomen van subsidies.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

  • Voor reservatieaanvragen: naam, adres, mailadres, telefoonnummer;
  • Voor versturen van uitnodigingen: naam, adres, mailadres;
  • Voor het ledenbeheer: naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo geven we wel de gegevens van leden door aan de koepelorganisatie Open Doek met het oog op de verzekering van leden, alsook aan de lokale overheden (met het oog op het bekomen van subsidies).

Bewaartermijn

HOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (dan wel op grond van de wet is vereist). Het is bij toneelverenigingen niet ongewoon dat personen de beoefening stopzetten om ze na een aantal jaren terug op te nemen. Hierdoor is het aangewezen dat HOP de persoonlijke gegevens bewaart voor een termijn van 10 jaar na hun laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens HOP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De toegang tot betreffende gegevens wordt tot een strikt minimum aantal medewerkers beperkt;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het systeem;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via reeds hoger vermeld mailadres.

Beschikbaarheid privacyverklaring

HOP kan zijn privacyverklaring wijzigen. De recentste versie van de privacyverklaring is steeds consulteerbaar op de website www.toneelkringhop.be.